Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής για Επισκέπτες Καθηγητές

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασής  της αριθμ. 12/18-12-2014, αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής, τους κ.κ.: 1. Θεόδωρο Φώτση, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής 2. Χαράλαμπο Σταμάτη, Καθηγητή του […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρ. της αριθ. 6/17-3-2014, συγκρότησε επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας με τα εξής μέλη: 1.      Βελογιάννη Λαμπρινή, Επίκ. Καθηγήτρια 2.      Μαυρέα Βενετσάνο, Καθηγητή 3.      Ψαρροπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Από την […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής Εθνικών και Διεθνών Συνεργασιών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρ. της αριθ. 2/9-1-2014, συγκρότησε επιτροπή για την προώθηση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της Σχολής με τα εξής μέλη: 1.      Halley John, Καθηγητή Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και […]

Read More