Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ιστορικό

Σχολή Επιστημών Υγείας

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 2013, στο πλαίσιο του Ν. 4009/2011 και σε εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/τ. Α’/5.6.2013). Αρχικά η Σχολή περιλάμβανε τα Τμήματα α) Ιατρικής και β) Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και στη συνέχεια με το νόμο 4459/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/3.8.2018) κατάργησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και ένταξής του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εντάχθηκαν στη Σχολή Επιστημών Υγείας τα νεοϊδρυθέντα Τμήματα α) Νοσηλευτικής και β) Λογοθεραπείας.

Σήμερα η Σχολή Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα:

  • Τμήμα Ιατρικής (έτος ίδρυσης 1977) με το Π.Δ. 723/1976 (Φ.Ε.Κ. 262/Α/06.10.1976)
  • Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (έτος ίδρυσης
  • Τμήμα Νοσηλευτικής (έτος ίδρυσης 2018), 4459/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/3.8.2018)
  • Τμήμα Λογοθεραπείας (έτος ίδρυσης 2018), 4459/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/3.8.2018)

Η Σχολή Επιστημών Υγείας έχει ως σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στην υγεία, τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της φροντίδας και της αποκατάστασης των ασθενών. Επιπλέον, στοχεύει στην προαγωγή της εκπαίδευσης, της βασικής και εφαρμοσμένης βιολογικής έρευνας στο μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, τη φυσιολογία, την ανοσολογία και τη γενετική των έμβιων οργανισμών, τη μελέτη των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, και την εξελικτική διασύνδεση της ζωής. Δημιουργεί ένα διεπιστημονικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον που εφοδιάζει με ευρύ φάσμα γνώσεων τους φοιτητές της Σχολής και παράλληλα προάγει την επιστημονική ανακάλυψη και την καινοτομία στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων στην υγεία, στις βιοεπιστήμες, στην ποιότητα ζωής, στην παραγωγή αγαθών και στο περιβάλλον.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Σχολή Επιστημών Υγείας, είναι η διαρκής αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, η διεύρυνση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών, η άοκνη προώθηση της κινητικότητας και της έρευνας, η συνεχής βελτίωση των υποδομών και η προσέλκυση νέων επιστημόνων και διδασκόντων μεγάλου κύρους και επιστημονικής αξίας, που θα μεταδώσουν στους φοιτητές τους την αγάπη για την επιστήμη τους.

Διετελέσαντες Κοσμήτορες

  1. Μαργαρίτα Τζαφλίδου: θητεία από 1.10.2013 έως 30.11.2017 (ΦΕΚ 490/9.10.2013, τ. ΥΟΔΔ)
  2. Ιωάννης Γεωργίου: θητεία από 1.12.2017 έως 31.8.2021 (ΦΕΚ 580/15.11.2017, τ. ΥΟΔΔ)