Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

στη Συνεδρίαση αριθμ. 73/14.2.2023, λαμβάνοντας υπόψη της:

  1. το υπ’ αριθμ. 10888/6.2.2023 έγγραφο της Πρυτανείας 
  2. την ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, καθώς και
  3. τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων

όρισε ως εκπρόσωπό της  την κ. Αικατερίνη Νάκα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Νικόλαο Κουρκουμέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου Τμήματος.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας