Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής ΕΣΠΑ Ηπείρου 2014-2020

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 24/11.2.2016, όρισε ως μέλη Επιτροπής της Σχολής, τους κ.κ.:

1. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,

2. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του Τμήματος ΒΕΤ,

3. Αναστάσιο Τρογκάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος ΒΕΤ,

4. Ελένη Μπαϊρακτάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής,

5. Βασιλική Μπούμπα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής

με Πρόεδρο-Συντονιστή τον κ. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, με έργο της τη σύνταξη σχετικών προτάσεων βάση των δράσεων  του ΕΣΠΑ Ηπείρου (2014-2020).

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα, 28.3.2016