Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

στη Συνεδρίαση αριθμ. 76/25.4.2023, λαμβάνοντας υπόψη της:

α. το υπ’ αριθμ. 14491/3.4.2023 του Κέντρου  Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
β. την ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος προς όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής, καθώς και
γ. τις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων κ.κ. Δημητρίου Πέσχου, Νικολάου Κουρκουμέλη, Ευαγγελίας Ντουνούση και Ελπινίκης Λαΐου,

όρισε ως εκπρόσωπό της  τον κ. Δημήτριο Πέσχο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Ευαγγελία Ντουνούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας