Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 39/6.3.2018, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, τους κ.κ.:

  1. Χαράλαμπο Μηλιώνη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,
  2. Χαράλαμπο Σταμάτη, Καθηγητή του Τμήματος ΒΕΤ,
  3. Παναγιώτη Κούκλη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

με αρμοδιότητα να εισηγούνται βιοηθικά ζητήματα που προκύπτουν από αιτήματα μελών ΔΕΠ των δύο (2) Τμημάτων της Σχολής μας για τη διενέργεια ερευνητικών πρωτοκόλλων ή προγραμμάτων.

Η εν λόγω Επιτροπή θα διαβιβάζει την εισήγησή της μέσω του Κοσμήτορα της Σχολής μας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου μας, η οποία συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4485/2017.

Πρόεδρος-Συντονιστής της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Μηλιώνης.

Προς ενημέρωση της εν λόγω Επιτροπής κοινοποιείται η γνώμη και η έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, καθώς και ο Διεθνής Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Από την Κοσμητεία Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα, 7.3.2018