Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής για Επισκέπτες Καθηγητές

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασής  της αριθμ. 12/18-12-2014, αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής, τους κ.κ.:

1. Θεόδωρο Φώτση, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

2. Χαράλαμπο Σταμάτη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

3. Χαράλαμπο Μηλιώνη, Αναπληρωτή  Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

με συντονιστή τον κ. Θεόδωρο Φώτση, με έργο τη σύνταξη εισήγησης αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους θα προτείνονται ως υποψήφιοι  “Επισκέπτες Καθηγητές” στη Σχολή.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα, 22.12.2014