Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής Εθνικών και Διεθνών Συνεργασιών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρ. της αριθ. 2/9-1-2014, συγκρότησε επιτροπή για την προώθηση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της Σχολής με τα εξής μέλη:

1.      Halley John, Καθηγητή Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

2.      Αργυροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

3.      Κωλέττη Θεόφιλο, Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής

4.      Ντζάνη Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

5.      Πηλίδη Γεώργιο, Καθηγητή Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα, 21.1.2014