Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Ορισμός εκπροσώπων της Σ.Ε.Υ. στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων
της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. 229/3.4.2023 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στην ανασυγκρότηση του Συμβουλίου  του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σαν για εκπρόσωπο -τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος- της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.

Η αίτησή σας θα συνοδεύεται με πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας (email: health@uoi.gr).

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας