Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής της Σχολής εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας κατόπιν εισηγήσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων της, όρισε ως μέλη της πενταμελούς Επιτροπής της Σχολής τους κ.κ. 1. Χαράλαμπο Αγγελίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, 2. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του […]

Read More