Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής της Σχολής εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας κατόπιν εισηγήσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων της, όρισε ως μέλη της πενταμελούς Επιτροπής της Σχολής τους κ.κ.

1. Χαράλαμπο Αγγελίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,

2. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του Τμήματος ΒΕΤ,

3. Στέφανο Μαντζούκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής,

4. Γρηγόριο Νάσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας,

5. Πέτρο Τζίμα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

με έργο την καταγραφή των ήδη υπαρχουσών εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών και την  μελέτη για εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση αυτών, αλλά και τεκμηριωμένων εισηγήσεων για νέες ενιαίες εκπαιδευτικές υποδομές.

Πρόεδρος-Συντονιστής της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Αγγελίδης.

Προς διευκόλυνση του έργου της εν λόγω Επιτροπής επισυνάπτονται σχέδια μελέτης α) για σύγχρονη εκπαίδευση στις επιστήμες υγείας με πολυμέσα και προσομοιώσεις, και β) για οριζόντιο Εργαστήριο Πολλαπλής Παράλληλης Ανάλυσης ΒιοΜορίων (Ομικές τεχνολογίες στις Βιοιατρικές Επιστήμες).

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα, 27.2.2019