Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής ΕΣΠΑ Ηπείρου 2014-2020

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 24/11.2.2016, όρισε ως μέλη Επιτροπής της Σχολής, τους κ.κ.: 1. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, 2. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του Τμήματος […]

Read More