Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό αναπληρωματικού εκπροσώπου στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων
της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Βάση του υπ’ αριθμ. 5714/20.11.2020 εγγράφου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στον “Ορισμό αναπληρωματικών εκπροσώπων από κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου μας στο Συμβούλιο του εν λόγω Κέντρου”, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) (ΦΕΚ 3335/τ. Β’/10.8.2020) και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αναπληρωτή εκπρόσωπο της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.

H αίτησή σας θα συνοδεύεται με πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας στη διεύθυνση: health@uoi.gr

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας
Ιωάννινα, 23.11.2020