Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, από τις 08:00 έως τις 16:00.. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 10 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη από τις 08:00 έως τις 16:00. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 11 Ιουνίου 2021 μέρα Παρασκευή και για τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας στη διεύθυνση health@uoi.gr με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης των ενδιαφερομένων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μέχρι και την Παρασκευή, 21 Μαΐου και ώρα 13:00

Αναλυτικά δείτε στα συνημμένα:
1. Ανακοίνωση της προκήρυξης εκλογών
2. Αίτηση συμμετοχής