Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Πράξη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

O ΚΟΣΜΗΤΩΡ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.              Το Π.Δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/τ. Α’/5.6.2013) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»,

2.              Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α’/6.9.2009) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν,

3.              Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς», άρθρο 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα», άρθρο 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών», άρθρο 16 «Όργανα της Σχολής», άρθρο 18 «Κοσμητεία» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ. Α’/2.3.2018), άρθρο 24 «Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων», άρθρο 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Ε’» και άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις»,

4.              Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15.9.2017) με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., κ.ά.», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  191014/Ζ1/7.11.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/ τ. Β’/13.11.2017),

5.              Την υπ΄αριθμ. 77561/Ζ1/19.6.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ. Β’/22.6.2020),

6.         Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Α’/30.5.2017), «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,

7.         Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/3.8.2018), «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,

8.         Τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α’/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» – Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης (Συγκρότηση-Σύνθεση-Συνεδριάσεις-Λειτουργία-Αποφάσεις), όπως ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (Κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων) του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ. Α’/11.6.1986),

9.         Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2018).

10.      Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ. Α’/21.11.2013), το Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α’/31.10.2014) και το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ. Α’/23.3.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ61127865/ΕΞ2010/30.9.2010 Απόφαση,

11.          Την υπ’ αριθμ. 18133/14.6.2021 (ΦΕΚ 491/τ.ΥΟΔΔ/25.06.2021) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκλογής του κ. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, ως Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θητεία από 1.9.2021 έως 31.08.2024,

12.          Την υπ’ αριθμ. 23150/27.7.2020 (ΦΕΚ 644/τ.ΥΟΔΔ/18.08.2020) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκλογής της κ. Άννας Μπατιστάτου, Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής, ως Προέδρου του Τμήματος, καθώς και του κ. Σπυρίδωνα Κονιτσιώτη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, ως Αναπληρωτή Προέδρου, με θητεία από 1.9.2020 έως 31.08.2022,

13.          Την υπ’ αριθμ. 23151/27.7.2020 (ΦΕΚ 644/τ.ΥΟΔΔ/18.08.2020) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκλογής του κ. Πέτρου Μαραγκού, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, ως Προέδρου του Τμήματος, καθώς και του κ. Κωνσταντίνου Παπαλουκά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, ως Αναπληρωτή Προέδρου, με θητεία από 1.9.2020 έως 31.08.2022,

14.          Την υπ’ αριθμ. 19099/1.7.2021 (ΦΕΚ 591/τ.ΥΟΔΔ/26.07.2021) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκλογής της κ. Ναυσικάς Ζιάβρα, Καθηγήτριας του Τμήματος Λογοθεραπείας, ως Προέδρου του Τμήματος, καθώς και της κ. Ευγενίας Τόκη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Λογοθεραπείας, ως Αναπληρωτή Προέδρου, με θητεία από 1.9.2021 έως 31.08.2023,

15.          Την υπ’ αριθμ. 241/2.9.2021 Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανασυγκρότησης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής και ορισμού της κ. Μαίρης Γκούβα, Καθηγήτριας του Τμήματος, ως Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής,

16.          Την υπ’ αριθμ. 306/25.11.2019 Διαπιστωτική Πράξη-Απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Υγείας για την εκπροσώπηση των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής,

17.          Το υπ’ αριθμ. 30/6.9.2021 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας προς όλους του προπτυχιακούς φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής Επιστημών Υγείας, για την εκπροσώπησή τους στα όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017) για το ακαδ. έτος 2021-22,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την παρακάτω σύνθεση.

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας απαρτίζεται από:

α)  τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Ιωάννη Γεωργίου.

β)  τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως εξής:

1.     Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής και Πρόεδρος του οικείου Τμήματος.

2.     Πέτρος Μαραγκός, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Πρόεδρος του οικείου Τμήματος.

3.     Μαίρη Γκούβα, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής και Πρόεδρος του οικείου Τμήματος.

4.     Ναυσικά Ζιάβρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας και Πρόεδρος του οικείου Τμήματος.

γ)   την εκπρόσωπο της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. ) κ. Θεοδώρα Τσελίγκα,

δ) την εκπρόσωπο της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κ. Ιωάννα Μπούμπα,

ε)   τον εκπρόσωπο της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κ. Χαράλαμπο Ματσούκα,

στ) τους εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών –  μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) των οποίων αναμένεται η εκλογή.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Η Κοσμητεία συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι ανωτέρω εκπρόσωποι.

Στην Κοσμητεία θα συμμετέχουν όσοι εκπρόσωποι υποδειχθούν μετά την έκδοση της παρούσας Διαπιστωτικής Πράξης.

Γραμματέας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας ορίζεται η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Σχολής κ. Βασιλική Νικολάου.

Η παρούσα πράξη θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Γεωργίου