Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ορισμός αναπληρωματικού εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 57/18.12.2020, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017),
β) τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 3335/τ. Β’/10.8.2020),
γ) το υπ’ αριθμ. 66/18.11.2020 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) που αφορά στον ορισμό αναπληρωματικών εκπροσώπων από κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε εφαρμογή του Ν. 4485 και του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
δ) την από 23.11.2020 ανοικτή ηλεκτρονική πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία στις 2.12.2020,
ε) το γεγονός ότι κανένα μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής δεν υπέβαλε αίτηση υποψηφιότητας για την ανωτέρω εκπροσώπηση στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει τον κ. Δημήτριο Μπαλτογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου μας.
Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας
Ιωάννινα, 21.12.2020