Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας από 1.9.2021 έως 31.8.2023

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακηρύσσουμε υποψήφιες για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, τις κ.κ.:

Για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας:

  1. την κ. Ναυσικά Ζιάβρα του Βασιλείου, Καθηγήτρια

Για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογοθεραπείας:

  1. την κ. Βασιλική Σιαφάκα του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  2. την κ. Ευγενία Τόκη του Ιωάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα από 8:00-16:00.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 κατά τις ίδιες ώρες. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, κατά τις ίδιες ώρες.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Βικτωρία Ζακοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια