Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας από 1.9.2021 έως 31.8.2024

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακηρύσσουμε τον μοναδικό υποψήφιο για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας,

κ. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα από 8:00-16:00.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 κατά τις ίδιες ώρες. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, κατά τις ίδιες ώρες.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος (*)

Κωνσταντίνος Παπαλουκάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Σχολής