Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής ΕΣΠΑ Ηπείρου (2021-2027)

Σας πληροφορούμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 58/31.3.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής της Σχολής με έργο τον σχεδιασμό των αξόνων στις βιοϊατρικές επιστήμες και τη […]

Read More

Ορισμός αναπληρωματικού εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 57/18.12.2020, λαμβάνοντας υπόψη:α) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017),β) τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ […]

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό αναπληρωματικού εκπροσώπου στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτωντης Σχολής Επιστημών Υγείαςτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βάση του υπ’ αριθμ. 5714/20.11.2020 εγγράφου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά στον “Ορισμό αναπληρωματικών εκπροσώπων […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής της Σχολής εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας κατόπιν εισηγήσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων της, όρισε ως μέλη της πενταμελούς Επιτροπής της Σχολής τους κ.κ. 1. Χαράλαμπο Αγγελίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, 2. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του […]

Read More

Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

H Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 44/6.12.2018, λαμβάνοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017), β) το υπ’ αριθμ. έγγραφο 6830/26.11.2018 του Κέντρου  Επιμόρφωσης και […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 39/6.3.2018, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, τους κ.κ.: Χαράλαμπο Μηλιώνη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, Χαράλαμπο […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής ΕΣΠΑ Ηπείρου 2014-2020

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 24/11.2.2016, όρισε ως μέλη Επιτροπής της Σχολής, τους κ.κ.: 1. Ιωάννη Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, 2. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του Τμήματος […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής για Επισκέπτες Καθηγητές

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασής  της αριθμ. 12/18-12-2014, αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής, τους κ.κ.: 1. Θεόδωρο Φώτση, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής 2. Χαράλαμπο Σταμάτη, Καθηγητή του […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρ. της αριθ. 6/17-3-2014, συγκρότησε επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας με τα εξής μέλη: 1.      Βελογιάννη Λαμπρινή, Επίκ. Καθηγήτρια 2.      Μαυρέα Βενετσάνο, Καθηγητή 3.      Ψαρροπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Από την […]

Read More

Συγκρότηση Επιτροπής Εθνικών και Διεθνών Συνεργασιών

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συνεδρ. της αριθ. 2/9-1-2014, συγκρότησε επιτροπή για την προώθηση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της Σχολής με τα εξής μέλη: 1.      Halley John, Καθηγητή Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και […]

Read More