Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου για το χρονικό διάστημα από 1.9.2021 έως 31.8.2024

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, τις κ.κ.:

Για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής: Σπυρίδων Κονιτσιώτης, Καθηγητής

Για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής: Δημήτριος Πέσχος, Καθηγητής

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρες από 8:00-16:00.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Βασιλική Μπούμπα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια