Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής ΕΣΠΑ Ηπείρου (2021-2027)

Σας πληροφορούμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας στη Συνεδρία της αριθμ. 58/31.3.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής της Σχολής με έργο τον σχεδιασμό των αξόνων στις βιοϊατρικές επιστήμες και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο  του ΕΣΠΑ Ηπείρου (2021-2027), τους κ.κ.:

  1. κ. Βασίλειο Τσιμηχόδημο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,
  2. κ. Ευάγγελο Κωλέττα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,
  3. κ. Ιωάννα Τζουλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής,
  4. κ. Γεώργιο Αλεξίου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής,
  5. κ. Γεώργιο Θυφρονίτη, Καθηγητή του Τμήματος ΒΕΤ,
  6. κ. Μιχαέλα Φίλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος ΒΕΤ,
  7. κ. Βικτωρία Ζακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας,

Πρόεδρος-Συντονιστής της εν λόγω Επιτροπής ορίζεται η κ. Ιωάννα Τζουλάκη.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Συνημμένα