Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

H Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 44/6.12.2018, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017),

β) το υπ’ αριθμ. έγγραφο 6830/26.11.2018 του Κέντρου  Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) που αφορά στον ορισμό εκπροσώπων από κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Συμβούλιο του Κέντρου  Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε εφαρμογή του Ν. 4485 και τις υποδείξεις του,

γ) την από 27.11.2018 ανοικτή ηλεκτρονική πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία στις 2.12.2018,

δ) το γεγονός ότι κανένα μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής δεν υπέβαλε αίτηση υποψηφιότητας για την ανωτέρω εκπροσώπηση στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει τον κ. Δημήτριο Πέσχο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ως εκπρόσωπο της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου  Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου μας.

Από την Κοσμητεία Επιστημών Υγείας

Ιωάννινα 7.12.2018

Συνημμένα