Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Απόφαση τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ

Η Αναπληρώτρια Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του νόμου, αποφασίζει

τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΕΤ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία από 01.09.2022 έως 31.08.2024,

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.         Δημήτριος Αλίβερτης, Επίκουρος Καθηγητής

2.         Ήρα Καραγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια

3.         Χαράλαμπος Λαμπρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.         Πέτρος Καταπόδης, Επίκουρος Καθηγητής

2.         Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.         Μιχαέλα Φίλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. (άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017).

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.):

α)  οφείλει να ορίσει με απόφασή της ένα μέλος της ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 της αριθ. 147084/Ζ1/16.11.2021 Κ.Υ.Α.,

β) να διασφαλίσει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, να συντάξει και να υπογράψει πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και το τελικό πρακτικό εκλογής,

γ)   μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας να ανακοινώσει τα αποτελέσματα και να υποβάλλει το τελικό πρακτικό εκλογής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας και στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης,

δ) να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση του τελικού πρακτικού εκλογής στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας