Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδ. έτος 2021-22

Προς

τους Φοιτητικούς Συλλόγους Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας

·      Ιατρικής

·      Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

·      Νοσηλευτικής

·      Λογοθεραπείας

ΘΕΜΑ: «Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδ. έτος 2021-22»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.  των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4485, (ΦΕΚ 114/Α’/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

2. του άρθρου 9 της Υ.Α. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/Β’/2017) με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017(Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (114/04-08-2017 τ. Α΄)»,

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους συλλόγους προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων των Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας, να ορίσουν και να ανακοινώσουν μέχρι 30.9.2021 τους εκπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, στα κάτωθι συλλογικά όργανα της Σχολής για το χρονικό διάστημα από 1.9.2021 έως 31.8.2022 ως εξής:

1.        για την Κοσμητεία της Σχολής: 1 εκπρόσωπο προπτυχιακών φοιτητών και 1 εκπρόσωπο συνολικά μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, με τους αναπληρωματικούς τους.

2.        για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής: 18 εκπροσώπους με τους αναπληρωματικούς τους και κατ’ ελάχιστο 1 εκπρόσωπο προπτυχιακών και 1 εκπρόσωπο συνολικά μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι εκπρόσωποι  των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής  Επιστημών Υγείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους σε κάθε όργανο, εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 της οικείας κατηγορίας (α) προπτυχιακοί φοιτητές και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, με ετήσια θητεία.

Η ευθύνη της προαναφερόμενης εκλογικής διαδικασίας ανήκει στα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής.

Ο Κοσμήτωρ

Ιωάννης Γεωργίου