Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

H Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρίαση της αριθμ. 44/6.12.2018, λαμβάνοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017), β) το υπ’ αριθμ. έγγραφο 6830/26.11.2018 του Κέντρου  Επιμόρφωσης και […]

Read More