Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
health@uoi.gr   +30 26510 09047 - 8

Συγκρότηση Επιτροπής για Επισκέπτες Καθηγητές

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασής  της αριθμ. 12/18-12-2014, αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής, τους κ.κ.: 1. Θεόδωρο Φώτση, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής 2. Χαράλαμπο Σταμάτη, Καθηγητή του […]

Read More