ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4009/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.4076/2012, Ν.4115/2013 και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΦΕΚ 310/10-3-2005), είναι όργανο διοίκησης της Σχολής του Πανεπιστημίου.

Η Κοσμητεία αποτελείται από:
1. τον Κοσμήτορα της Σχολής,
2. τους Προέδρους των Τμημάτων και
3. έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.
 • Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρύτανη.
 • Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων Καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των Τμημάτων.
 • Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής.
 • Την έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επταμελών επιτροπών ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής.
 • Τη μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις πρώτης βαθμίδας / τη μετακίνηση καθηγητών.
 • Την πρόσκληση επισκεπτών Καθηγητών και την πρόσκληση επισκεπτών μεταδιδακτορικών ερευνητών.
 • Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 • Τη λήψη απόφασης για επιστημονικές άδειες και άδειες άνευ αποδοχών.
 • Την παροχή σχετικής άδειας καθηγητών για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 • Την απόφαση ένταξης μελών ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 • Την πρόταση παράτασης διάρκειας ενός εξαμήνου έως το πολύ 2 εβδομάδες.
 • Τη συνεργασία για την διοργάνωση εκδηλώσεων της Σχολής.
 • Τη συνεργασία για την έκδοση εντύπων, λευκωμάτων κ.ά. της Σχολής.


 Αρμοδιότητες Κοσμήτορα:

 •  Ο Κοσμήτορας συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, μεριμνά για την εφαρμογή των  αποφάσεων της Κοσμητείας και προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας.
 •  Ο Κοσμήτορας συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
 •  Ο Κοσμήτορας μεριμνά για τις διαδικασίες κρίσεων των μελών ΔΕΠ:
  α) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Επιλογής/Εξέλιξη, ορίζονται και δημοσιοποιούνται μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα με αιτιολογημένη απόφαση του Κοσμήτορα, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας με βάση το επιστημονικό τους έργο στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή αν δεν υπάρχει σε συναφές με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.
  β) Εκδίδει την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων.
  γ) Διαβιβάζει άμεσα στον Πρύτανη το πρακτικό της συνεδρίασης της κρίσης και το σχετικό φάκελο.
 • Ο Κοσμήτορας εισηγείται για την μετάκληση καθηγητών πρώτης βαθμίδας
 • Ο Κοσμήτορας επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού.
 • Ο Κοσμήτορας μεριμνά για την έκδοση πράξεων-αποφάσεων στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, αφού διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της Σχολής.
 • Ο Κοσμήτορας εισηγείται για τη χορήγηση επιστημονικής άδειας, χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε καθηγητές, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Σχολής.
 • Ο Κοσμήτορας ορίζει τριμελείς επιτροπές καθηγητών της Σχολής επανεξέτασης φοιτητών οι οποίοι έχουν αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα(ύστερα από αίτησή τους).
 • Ο Κοσμήτορας εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας κατόπιν έγγραφης αίτησης του φοιτητή διακοπής φοίτησης.