Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), η Κοσμητεία αποτελείται από:

α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου

 

Η τρέχουσα σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

  • Κοσμήτορας: Μαργαρίτα Τζαφλίδου, Καθ. Ιατρικής Φυσικής, Τμήματος Ιατρικής
  • Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής: Μηνάς Πασχόπουλος, Καθ. Μαιευτικής-Γυναικολογίας
  • Πρόεδρος Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών: Θεώνη Τράγκα, Καθ. Βιοχημείας