Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12) και τον Νόμο "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" (4485/2017 – ΦΕΚ Α’ 114 – 4/8/2017), η τρέχουσα σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

  • Κοσμήτορας: Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής, Τμήματος Ιατρικής
  • Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής: Μηνάς Πασχόπουλος, Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας
  • Πρόεδρος Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών: Πέτρος Μαραγκός, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Βιολογίας
  • Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π. : Θεοδώρα Τσελίγκα, τακτικό μέλος
  • Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.: Ιωάννα Μπούμπα, τακτικό μέλος – Χριστιάννα Ζαχαρίου, αναπληρωματικό μέλος,
  • Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.: Χαράλαμπος Ματσούκας, τακτικό μέλος – Σοφία Κοντού, αναπληρωματικό μέλος

Οι φοιτητές δεν έχουν ορίσει εκπροσώπους για το ακαδ. έτος 2017-18.