Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Επισκέπτης καθηγητής είναι ένας γενικός ετερογενής όρος ο οποίος περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς λειτουργούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που ουσιαστικά ενδιαφέρουν και τα οποία θα ήταν δύσκολο να τα κατέχει μια ενιαία διακριτή ομάδα ακαδημαϊκών.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Ο Επισκέπτης Καθηγητής (ΕΚ) είναι ένας επιστήμονας με ευρεία διεθνή αναγνώριση, πραγματικά κορυφαίος στον τομέα του, του οποίου η παρουσία και μόνο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αυξάνει την αίγλη της Σχολής. Ιδιαίτερα καταξιωμένοι επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της κατηγορίας αυτής.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής (ΕΑΚ) είναι ένας νεότερος από τον ΕΚ επιστήμονας, ο οποίος δεν έχει ακόμη φτάσει στον ίδιο βαθμό διεθνούς αναγνώρισης, αλλά βρίσκεται σε μια δυναμική και δημιουργική φάση της σταδιοδρομίας του και διακατέχεται από την ανάγκη για δημιουργία και έργο.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής (ΕΕΚ) αν και ο λιγότερο έμπειρος από τους τρεις επισκέπτες καθηγητές, παρόλα αυτά η συνεισφορά του δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι θα είναι μικρής σημασίας. Πράγματι, σε αντίθεση με τους ΕΚ και ΕΑΚ, οι ΕΕΚ είναι ακόμη άτομα που δεν έχουν χάσει την άμεση επαφή τους με την εργαστηριακή και κλινική πρακτική. Έτσι, τουλάχιστο στα πειραματικά αντικείμενα ή σε περιπτώσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας είναι οι μόνοι που μπορούν να μεταφέρουν συγχρόνως τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο μια νέας τεχνολογίας όσο και την πρακτικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εγκαθίδρυσή της στη Σχολή.

1.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Αν και η αναμενόμενη αναγνώριση είναι διαφορετική στο καθένα από τα παραπάνω επίπεδα επισκέπτη καθηγητή, θα πρέπει να τεκμηριώνεται με όσο το δυνατό περισσότερα αντικειμενικά κριτήρια, όπως τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε περιοδικά με υψηλό δείκτη εμβέλειας, τον αριθμό των αναφορών, τη χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τον αριθμό των προσκλήσεων για ομιλίες, τον αριθμό των διεθνών βραβείων και βεβαίως με συνδυασμό των παραπάνω.


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου είναι εξαιρετικά σημαντική και ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, βασικό ή κλινικό, θα έχει τη δική της μορφή και ιδιαιτερότητα.
Η πρόσκληση και η επιλογή του επισκέπτη καθηγητή, οποιασδήποτε βαθμίδας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επισκέπτη, ώστε αυτός να είναι σε θέση να καλύψει εκπαιδευτικά κενά εργαστηρίων ή κλινικών που είναι ενταγμένα σε ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό.

1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η διαδικασία προσέλκυσης επισκέπτη-καθηγητή μπορεί να ξεκινήσει με αίτηση μέλους ΔΕΠ ή Τμήματος της Σχολής προς την Κοσμητεία. Στην αίτηση αυτή το μέλος ΔΕΠ ή το Τμήμα αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους η προσέλκυση επισκέπτη καθηγητή είναι σημαντική για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και πώς αυτή εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Εργαστηρίου, της Κλινικής ή του Τμήματος. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να διευκρινίζεται για ποιο επίπεδο επισκέπτη καθηγητή υπάρχει ενδιαφέρον, να καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται και να προτείνονται ένα ή περισσότερα άτομα που έχουν τα προσόντα για τη θέση αυτή σύμφωνα με τα βιογραφικά τους. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει διαθέσιμο ατομικό γραφείο και αυτό πρέπει να πιστοποιείται στην αίτηση είτε με υπογραφή του διευθυντή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής ή εναλλακτικά με απόφαση του Τομέα ή του Τμήματος.
Η επιλογή γίνεται με προκήρυξη σύμφωνα με τις διαδικασίες πρόσληψης του Π.Δ. 407/80. Η χρονική διάρκεια και η αμοιβή ακολουθούν τις διαδικασίες πρόσληψης του Π.Δ. 407/80.

 

2. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Επιστημών Υγείας θεωρεί ότι η ερευνητική διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική και για το λόγο αυτό πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η αναβάθμισή της με την πρόσκληση διακεκριμένων και εξειδικευμένων επιστημόνων. Έτσι, παράλληλα με τον θεσμό των επισκεπτών καθηγητών με τον οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, θα λειτουργεί και ο θεσμός του Προσκεκλημένου Διακεκριμένου Καθηγητή (Invited Distinguished Professor) και του Προσκεκλημένου Ειδικού Καθηγητή (Invited Expert Professor), οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τους ερευνητικούς στόχους των εργαστηρίων ή των κλινικών στα οποία θα ενταχθούν σε ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. Ο τίτλος του διακεκριμένου καθηγητή αναφέρεται σε ήδη φτασμένο και πολύ γνωστό ερευνητή διεθνούς εμβέλειας, ο δε αυτός του Ειδικού σε ερευνητή οποίος είναι βέβαια εξαιρετικός αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ευρύτατα γνωστός (συνήθως είναι στο επίπεδο του επίκουρου καθηγητή).
Εναλλακτικά οι επίσημοι προσκεκλημένοι μπορούν να προσκαλούνται βασικά για την αναβάθμιση του κλινικού έργου εισάγοντας νέες χειρουργικές τεχνικές, απεικονιστικές μεθόδους, ενδοσκοπικές διαδικασίες, διαγνωστικές μεθόδους, θεραπευτικές τεχνικές κτλ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο με την οργάνωση ομιλιών, πρακτικών εργαστηρίων (workshops), και μεταπτυχιακών ή κλινικών μαθημάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία προσέλκυσης προσκεκλημένου καθηγητή της Σχολής μπορεί να ξεκινήσει με αίτηση μέλους ΔΕΠ, Τομέα ή Τμήματος προς την Κοσμητεία της Σχολής. Στην αίτηση αυτή αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους η προσέλκυση αυτή είναι σημαντική για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και πως αυτή εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Εργαστηρίου ή της Κλινικής ή της συγκεκριμένης ομάδας. Στην αίτηση πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση ότι υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την πρόσκληση επίσημου προσκεκλημένου. Είναι απαραίτητο να υπάρχει διαθέσιμο ατομικό γραφείο και αυτό πρέπει να πιστοποιείται στην αίτηση είτε με υπογραφή του διευθυντή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής ή εναλλακτικά με απόφαση του Τομέα.
Το σκεπτικό της χρησιμότητας της προσέλκυσης προσκεκλημένων καθηγητών, η συμβατότητα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της μονάδας, το αιτούμενο επίπεδο, οι προδιαγραφές, όπως και τα προτεινόμενα άτομα με τα βιογραφικά τους πρέπει να ανευρίσκονται στην αίτηση σε ξεχωριστό φάκελο/αρχείο στην Αγγλική γλώσσα.
Η Κοσμητεία της Σχολής αφού μελετήσει την αίτηση και διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις προσέλκυσης προσκεκλημένου καθηγητή, οργανώνει την πρόσκληση και γίνεται σύμβαση με το Πανεπιστήμιό μας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΑΜΟΙΒΗ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των προσκεκλημένων καθηγητών της Σχολής είναι τα δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές από ένα χρόνο την κάθε φορά. Έτσι, ο συγκεκριμένος προσκεκλημένος της Σχολής μπορεί να υπογράψει κατά μέγιστο τρεις διαδοχικές συμβάσεις, δηλαδή για τέσσερα χρόνια (2+1+1). Στο διάστημα αυτό η υποχρεωτική παρουσία του στα Ιωάννινα ορίζεται στους 3 μήνες το χρόνο γιατί αν η συνεχής παραμονή του στα Ιωάννινα ήταν υποχρεωτική, κανείς δεν θα έμενε για τόσο μεγάλο διάστημα από την εργασία του.
Οι προσκεκλημένοι καθηγητές της Σχολής θα είναι άμισθοι και δεν θα δημιουργούν στο Πανεπιστήμιο λειτουργικό κόστος, πλην της ασφάλισης ατυχήματος που πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενος στο χώρο του Πανεπιστημίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι υποχρεώσεις αναβάθμισης του ερευνητικού και κλινικού έργου τις οποίες έχουν οι προσκεκλημένοι καθηγητές είναι πολλές, πολλών ειδών και έχουν ακροθιγώς αναφερθεί οι περισσότερες παραπάνω. Όμως, η προσπάθεια τους να βοηθήσουν την αναβάθμιση της έρευνας στη Σχολή μέσω χρηματοδοτήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένη και με δικαιώματα.
Ένα σημαντικό δικαίωμα που θα απορρέει από την υπογραφή της σύμβασης θα είναι η δυνατότητα υποβολής προγραμμάτων τόσο σε εθνικές προκηρύξεις όσο και σε αντίστοιχες της ΕΕ. Πράγματι, η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων θα ήταν μια σημαντική προσφορά κάθε προσκεκλημένου καθηγητή της Σχολής. Επιπλέον αυτό θα γινόταν στη βάση μιας ποιοτικής αναβάθμισης. Είναι γνωστό πόσο δύσκολη είναι η χρηματοδότηση προτάσεων από την ΕΕ. Έτσι, θα ήταν προς τον συμφέρον κάθε εργαστηρίου, κλινικής ή Τμήματος να προσελκύσει έναν επιστήμονα πρώτου μεγέθους με τη βοήθεια του οποίου να υποβάλλει προγράμματα σε εθνικές και ευρωπαϊκές προκηρύξεις. Σαν αποτέλεσμα η χρονική διάρκεια της σύμβασής του ορίστηκε στα 4 χρόνια με υποχρεωτικό χρόνο παρουσίας 3 μήνες το χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον επιφανή αυτόν επιστήμονα να βρίσκεται στα Ιωάννινα με σύμβαση από την αρχή του προγράμματος.

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ │ Ανώτατη Εκπαίδευση, «Κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία»:
α) Προβλέπεται η εισερχόμενη κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία. Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να εργάζεται σε Πανεπιστήμιο (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης) με το οποίο (οικείο) Τμήμα του Πανεπιστημίου μας έχει υπογράψει Διμερή (Inter-institutional) Συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, η χρηματοδότηση του ατόμου που μετακινείται πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιό του (Ίδρυμα προέλευσης).

β) Προβλέπεται η εισερχόμενη κινητικότητα προσωπικού από επιχείρηση/οργανισμό/ερευνητικό φορέα κ.α., με σκοπό τη διδασκαλία. Δεν απαιτείται η υπογραφή Διμερούς Συμφωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος θεωρείται προσκεκλημένος μας και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμά μας στο πλαίσιο της σχετικής Προκήρυξης που δημοσιεύεται και αφορά στην κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία/Επιμόρφωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας.