Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Συνεδρία της αριθμ. 11/12-11-2014 αφού έλαβε υπόψη της :

  1. τις διατάξεις των άρθρων 5, 9 και 80 παρ. 22 (α) του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4076/2012,
  2. την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρία αριθμ. 959/22-07-10 και
  3. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματός μας (ΦΕΚ 310/10-3-2005, τ. Β'),

όρισε ότι προϋπόθεση για να εξεταστούν από την Κοσμητεία οι προτάσεις των Τμημάτων της για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή/ Διδάκτορα, είναι να συνοδεύονται από τα παρακάτω:

  1. Εμπεριστατωμένη εισήγηση των μελών ΔΕΠ που υπογράφουν την πρόταση, η οποία θα φέρει και την έγκριση του Τομέα του Τμήματος.
  2. Πρόσφατο εκτενές βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή/Διδάκτορα, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς η εξέχουσα συμβολή του σε επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του διαδρομής.
  3. Τεκμηριωμένη εισήγηση όπου θα προκύπτει η μελλοντική συμβολή και η προσφορά του τιμώμενου στη Σχολή και στο Ίδρυμά μας από τη θέση του Επίτιμου Καθηγητή/Διδάκτορα.
  4. Πρόταση των προτεινόντων για την κάλυψη της δαπάνης της τελετής (εισιτήρια και διαμονή τιμώμενου).