Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας στις Συνεδριάσεις της αριθμ. 10/25-9-2014 και 18/8-9-2015, αφού έλαβε υπόψη της:

 1. την από 1-7-2014 εισήγηση της Επιτροπής που συστάθηκε στην αριθμ. 6/17-3-2014 συνεδρία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
 2. τις διατάξεις των άρθρων 5, 9 και 80 παρ. 22(α) του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4076/2012

όρισε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

 

1. Προϋποθέσεις

 1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει υπηρετήσει ως Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο οικείο Τμήμα ή Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τουλάχιστον τρία (3) ακαδημαϊκά έτη πριν την αφυπηρέτηση ή αποχώρησή του. Η προϋπόθεση αυτή θα ισχύει μέχρι δημοσίευσης του Οργανισμού του Πανεπιστημίου μας.
 2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προταθεί για τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή από τουλάχιστον τρία (3) εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να υποστηρίξει την πρόταση αυτή δια ζώσης στα αρμόδια όργανα. Με την πρόταση θα πρέπει απαραιτήτως να συνυποβάλλεται επικαιροποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
 3. Η πρόταση για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή σε αποχωρήσαντες Καθηγητές της Σχολής μας, θα πρέπει να συνοδεύεται και με την έγγραφη γνώμη του οικείου Εργαστηρίου/Κλινικής, καθώς και του Τομέα του υποψηφίου για τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή.

 

2. Κριτήρια

2Α. Προσφορά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 1. να έχει παραγάγει αυτόνομο ερευνητικό έργο ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο να φαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία: συγκεκριμένα, να έχει δημοσιεύσει εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ως αντεπιστέλλων συγγραφέας (corresponding author) με διεύθυνση από το οικείο Τμήμα ή Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 2. να έχει αναπτύξει δική του ερευνητική ομάδα στα πλαίσια του οικείου Τμήματος ή Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: ενδεικτικά, να έχει διατελέσει υπεύθυνος σε Διδακτορικές Διατριβές που να έχουν ολοκληρωθεί υπό την επίβλεψή του με διεύθυνση από το οικείο Τμήμα ή Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 3. να έχει οργανώσει αυτόνομο διδακτικό έργο στα πλαίσια προπτυχιακών μαθημάτων του οικείου Τμήματος ή Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να έχει αξιόλογη συμμετοχή σε μαθήματα ή επίβλεψη φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 4. να έχει φέρει χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Ιδρυματικός Υπεύθυνος, με διεύθυνση από το οικείο Τμήμα ή Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 5. να έχει καταγράψει αξιόλογη συμβολή σε διοικητικό έργο στα πλαίσια του οικείου Τμήματος ή Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή και ευρύτερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: ενδεικτικά, να έχει διατελέσει ενεργό μέλος οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου ή επιτροπών σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, υποδομών, αξιολόγησης, ακαδημαϊκής οργάνωσης, ή να έχει συμβάλει ενεργά στην σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία σε επίπεδο ενημέρωσης, προσφοράς ή προβολής θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου.

2Β. Διεθνής αναγνώριση

Ο υποψήφιος θα πρέπει

 1. να έχει παραγάγει αυτόνομο ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας το οποίο να φαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία: ενδεικτικά, να έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που να συγκαταλέγονται στο 10% των καλύτερων περιοδικών του επιστημονικού του τομέα.
 2. να έχει δημοσιεύσει ικανό αριθμό ερευνητικών εργασιών ως κύριος συγγραφέας (πρώτο όνομα) και/ή αντεπιστέλλων συγγραφέας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι οποίες να έχουν λάβει σημαντικό αριθμό ή ποιότητα αναφορών (citations) από άλλους ερευνητές στη διεθνή βιβλιογραφία: ο αριθμός των εργασιών και των αναφορών ή η ποιότητα των αναφορών αξιολογείται ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου.
 3. να έχει παρουσιάσει το έργο του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια ή αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 4. να έχει λάβει αξιόλογα βραβεία ή διακρίσεις για το έργο του από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, στα πλαίσια διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών ή ακαδημαϊκών υποτροφιών υψηλού κύρους, συμβολής του ως κριτής (reviewer) ερευνητικών προγραμμάτων ή εργασιών προς δημοσίευση σε αξιόλογα έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

3. Επισημάνσεις

Τα ανωτέρω κριτήρια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται με την στενή αριθμητική έννοια αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζονται για την αποτίμηση μιας συνολικής εικόνας του υποψηφίου, στα πλαίσια μιας ουσιαστικής ακαδημαϊκής συζήτησης που αρμόζει να γίνεται κατά την εκλογή στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.