• Simple Item 2
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 3
 • Simple Item 1
 • Simple Item 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιστορικό της Σχολής

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 2013, στο πλαίσιο του Ν. 4009/2011 και σε εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 105/2013 και περιλαμβάνει: Α. το Τμήμα Ιατρικής και Β. το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.

 

Μήνυμα του Κοσμήτορα

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) έχει ως σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στην υγεία,  τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας των νοσημάτων του ανθρώπου, καθώς  και την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στη βιολογία, τη φυσιολογία, την ανοσολογία και τη γενετική των έμβιων όντων.

Η Κοσμητεία της ΣΕΥ είναι ένας  νέος διοικητικός θεσμός, που σκοπό έχει να συντονίζει το έργο των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή και καλείται να λειτουργήσει σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικονομία και την ανάπτυξη του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κοσμητεία, παράλληλα με την απαραίτητη καθιέρωση του συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου, εκτείνονται από τη διαρκή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, την εδραίωση των εθνικών και διεθνών συνεργασιών, για την προώθηση της κινητικότητας και της έρευνας, μέχρι την εξεύρεση οικονομικών πόρων και τη προσέλκυση νέων επιστημόνων .

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο είναι βασική προτεραιότητα για την αναβάθμιση των σπουδών και την άριστη κατάρτιση νέων επιστημόνων. Συγχρόνως, ιδιαίτερη προσπάθεια κατευθύνεται προς την ανάπτυξη και τη στήριξη της έρευνας με υποδομές και τεχνολογία σε τομείς αιχμής, που θα  ενισχύσουν την θέση της ΣΕΥ στις διεθνείς αξιολογήσεις.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Γιάννης Γεωργίου
Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής